Carl Zeiss Sp. z o.o.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego o korzystanie z oprogramowania urządzenia ZEISS

1 Definicje i zakres obowiązywania
1.1 Zakupili Państwo (w niniejszym dokumencie są Państwo dalej zwani „Licencjobiorcą”) urządzenie („Urządzenie ZEISS”) od spółki Carl Zeiss AG („ZEISS”) bądź od jej podmiotu stowarzyszonego, autoryzowanego dystrybutora lub innej strony trzeciej. To Urządzenie ZEISS jest wyposażone w oprogramowanie, którego właścicielem lub licencjodawcą jest ZEISS („Oprogramowanie Urządzenia ZEISS”).

1.2 Korzystanie z Oprogramowania Urządzenia ZEISS podlega niniejszej umowie licencyjnej użytkownika końcowego dla Oprogramowania Urządzenia ZEISS („EULA”).

1.3 Niniejsza umowa EULA nie dotyczy oprogramowania stron trzecich, w tym oprogramowania wolnego i otwartego (FOSS). Wspomniane oprogramowanie stron trzecich podlega obowiązującym warunkom licencji udzielonych przez te strony trzecie. ZEISS i Licencjobiorca uzgadniają, że wszelkie gwarancje oraz odpowiedzialność ZEISS za oprogramowanie stron trzecich są wyraźnie wykluczone, chyba że ZEISS i Licencjobiorca uzgodnią inaczej.

2 Zakres umowy EULA; oddzielna umowa dla urządzeń ZEISS
2.1 Niniejsza umowa EULA określa ograniczone prawa, które ZEISS przyznaje Licencjobiorcy w odniesieniu do Oprogramowania Urządzenia ZEISS.

2.2 Jeśli Licencjobiorca nabył Urządzenie ZEISS bezpośrednio od ZEISS (za opłatą lub nieodpłatnie), obowiązują następujące postanowienia:
Nabycie przez Licencjobiorcę wspomnianego Urządzenia ZEISS i zainstalowanego na nim Oprogramowania Urządzenia ZEISS, a także wszelkie związane z tym prawa i obowiązki firmy ZEISS z jednej strony oraz klienta (= Licencjobiorcy) z drugiej strony, w tym między innymi wszelkie sprawy dotyczące dostawy, działania, jakości, ilości i ceny, są wiążąco regulowane przez warunki odpowiedniej umowy zakupu zawartej między ZEISS a klientem.

2.3 Jeśli Licencjobiorca nabył Urządzenie ZEISS od podmiotu stowarzyszonego lub innej strony trzeciej, a nie bezpośrednio od ZEISS, obowiązują następujące postanowienia:

Nabycie przez Licencjobiorcę Urządzenia ZEISS lub Oprogramowania Urządzenia ZEISS, a także wszelkie związane z tym prawa i obowiązki ZEISS z jednej strony oraz klienta (= Licencjobiorcy) z drugiej strony, w tym między innymi wszelkie sprawy dotyczące dostawy, działania, jakości, ilości i ceny, są wiążąco regulowane przez warunki oddzielnej umowy zakupu zawartej między Licencjobiorcą a tą stroną trzecią. Licencjobiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec ZEISS w związku z dostarczeniem Urządzenia ZEISS lub Oprogramowania Urządzenia ZEISS, w tym między innymi roszczenia umowne wynikające z wady, awarii lub braku działania. Wszelkie roszczenia Licencjobiorcy należy wnosić przeciwko wspomnianej stronie trzeciej, od której Licencjobiorca nabył dane Urządzenie ZEISS. Bez uszczerbku dla powyższego ZEISS przyznaje Licencjobiorcy prawo korzystania w odniesieniu do Oprogramowania Urządzenia ZEISS zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy EULA.

3 Prawa własności intelektualnej
3.1 Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych w niniejszej umowie EULA, ZEISS zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w odniesieniu do Oprogramowania Urządzenia ZEISS, w tym wszelkie związane z tym Prawa własności intelektualnej (w rozumieniu poniższych postanowień). Niniejszy dokument nie przyznaje Licencjobiorcy żadnych praw poza tymi, które zostały w nim wyraźnie wskazane.

3.2 Do celów tej umowy EULA stwierdza się, że „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa (własności) obowiązujące w dowolnym miejscu na świecie, obejmujące wszelkie nośniki istniejące oraz stworzone w przyszłości, wszelkie wersje i części składowe we wszystkich językach, przez cały czas obowiązywania tych praw, wynikłe z prawa stanowionego lub zwyczajowego, umów lub innych źródeł, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane lub podlegają rejestracji, w tym (a) prawa do wszelkich wynalazków, odkryć, wzorów użytkowych, patentów, w tym patentów ponownie wydanych lub ponownie badanych, oraz zgłoszeń patentowych (niezależnie od miejsca złożenia i wydania, w tym kontynuacji, kontynuacji częściowych, substytucji i zgłoszeń wydzielonych oraz wszelkich praw pierwszeństwa wynikających z tych zgłoszeń), zarówno istniejących, jak i złożonych, opublikowanych lub nabytych od tej chwili; (b) prawa związane z dziełami autorskimi, w tym prawa do baz danych, prawa autorskie, autorskie prawa osobiste, rejestrację praw autorskich oraz wnioski o ich rejestrację; (c) prawa do oprogramowania komputerowego i programów, kodów źródłowych lub metod biznesowych; (d) prawa do materiałów; (e) prawa związane ze znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi, nazwami domen internetowych, nazwami przedsiębiorstwa, logo i wzornictwem (ang. trade dress) oraz ich rejestrację i wnioski o rejestrację; (f) prawa związane z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa, know-how lub innych informacji poufnych; (g) zarejestrowane i niezarejestrowane prawa do wzorów; oraz (h) prawa analogiczne do praw wskazanych w niniejszej definicji oraz wszelkie inne prawa własności dotyczące własności niematerialnej.

4 Przyznanie praw i ograniczenia
4.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Licencjobiorcę warunków niniejszej umowy EULA firma ZEISS przyznaje Licencjobiorcy niewyłączne, nieprzenoszalne i niepodlegające udzielaniu podlicencji prawo do korzystania z Oprogramowania Urządzenia ZEISS zainstalowanego na Urządzeniu ZEISS w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania z tego Urządzenia ZEISS zgodnie z obowiązującymi opisami produktu. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania Urządzenia ZEISS tylko jako oprogramowania zainstalowanego przez firmę ZEISS na Urządzeniu ZEISS.

4.2 Wszelkie inne sposoby korzystania, w tym kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, dzierżawa, najem i publiczne udostępnianie Oprogramowania Urządzenia ZEISS, są surowo zabronione. W szczególności Licencjobiorcy nie wolno korzystać z Oprogramowania Urządzenia ZEISS (i) na żadnym innym urządzeniu ani w połączeniu z innym urządzeniem poza danym Urządzeniem ZEISS, (ii) w połączeniu z innym oprogramowaniem ani (iii) jako samodzielnego oprogramowania.

4.3 Licencjobiorcy nie wolno modyfikować, tłumaczyć, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania Urządzenia ZEISS ani towarzyszących mu dokumentów i informacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZEISS, z wyłączeniem zakresu dozwolonego przez bezwzględnie obowiązujące prawo. Jeśli Licencjobiorca zamierza zdekompilować Oprogramowanie Urządzenia ZEISS, aby uzyskać informacje konieczne do zapewnienia interoperacyjności niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami, wówczas Licencjobiorca musi pisemnie poinformować firmę ZEISS o swoich zamiarach. Wtedy firma ZEISS dostarczy niezbędnych informacji według swojego uznania w uzasadnionym terminie.

4.4 Licencjobiorcy nie wolno zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich ani autorstwie dotyczących Oprogramowania Urządzenia ZEISS.

4.5 Firma ZEISS pozostaje właścicielem wszystkich praw do Oprogramowania Urządzenia ZEISS nawet wtedy, gdy Licencjobiorca zmodyfikuje Oprogramowanie Urządzenia ZEISS lub połączy je z własnymi programami lub programami stron trzecich, naruszając niniejszą umowę EULA. Na wypadek gdyby Licencjobiorca lub zaangażowana przez niego strona trzecia został(a) uznany(-na) za właściciela praw do modyfikacji lub połączeń na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa, Licencjobiorca przyznaje ZEISS prawa do korzystania z tych modyfikacji lub połączeń w najszerszym możliwym zakresie, w tym między innymi wyłączne, wieczyste, globalne, przenoszalne, podlegające udzielaniu podlicencji i nieograniczone prawo do wykorzystywania, wprowadzania do obrotu, kopiowania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania tych modyfikacji/połączeń. Ponadto (jeśli dotyczy) Licencjobiorca musi zadbać o to, aby dana strona trzecia również przyznała ZEISS takie prawa.

5 Oświadczenie o wyłączeniu gwarancji
5.1 W zakresie, w jakim firma ZEISS i Licencjobiorca nie uzgodnili inaczej, Oprogramowanie Urządzenia ZEISS jest dostarczane „w takim stanie, w jakim jest” (ang. as is), a firma ZEISS nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania Urządzenia ZEISS, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Firma ZEISS nie gwarantuje, że Oprogramowanie Urządzenia ZEISS spełni wymagania Licencjobiorcy lub że będzie wolne od błędów. Firma ZEISS nie gwarantuje braku naruszenia praw stron trzecich.

5.2 W zakresie, w jakim firma ZEISS i Licencjobiorca nie uzgodnili inaczej, niniejsza umowa EULA określa całość zobowiązań ZEISS w odniesieniu do Oprogramowania Urządzenia ZEISS.

6 Ograniczenie odpowiedzialności
6.1 ZEISS ponosi odpowiedzialność (i) za szkody w zakresie, w jakim odpowiedzialność ZEISS nie może zostać ograniczona ani wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności obowiązującym prawem odpowiedzialności za produkty; (ii) za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez firmę ZEISS lub jej przedstawicieli prawnych, pracowników, pośredników lub podwykonawców; oraz (iii) za utratę życia, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane umyślnie lub w wyniku zaniedbania przez firmę ZEISS lub jej przedstawicieli prawnych, pracowników, pośredników lub podwykonawców.

6.2 O ile punkt 6.1 nie stanowi inaczej, (a) firma ZEISS w żadnej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, utratę danych, szkody pośrednie, specjalne, uboczne lub wynikowe bądź inne szkody wynikłe z niniejszej umowy EULA lub związane z nią albo związane z korzystaniem z Oprogramowania Urządzenia ZEISS — niezależnie od tego, czy odpowiednie roszczenie opiera się na naruszeniu gwarancji lub warunków umowy, odpowiedzialności deliktowej lub innej teorii prawnej oraz niezależnie od przyczyny wspomnianej utraty lub wspomnianych szkód; oraz (b) całkowita odpowiedzialność firmy ZEISS za wszelkie roszczenia wynikłe z niniejszej umowy EULA lub związane z nią jest ograniczona do sumy 1000 EUR.

7 Ochrona danych
Informacje o ewentualnym przetwarzaniu danych osobowych przez firmę ZEISS w związku z dostarczeniem Oprogramowania Urządzenia ZEISS znajdują się w polityce prywatności firmy ZEISS.

8 Obowiązujące prawo; kontrola eksportu
8.1 Licencjobiorca odpowiada za zadbanie o to, by korzystanie przezeń z Oprogramowania Urządzenia ZEISS było zgodne z obowiązującymi Licencjobiorcę wymogami ustaw i innych przepisów prawa.

8.2 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że eksport lub ponowny import Oprogramowania Urządzenia ZEISS lub towarzyszących mu informacji i dokumentów podlega odpowiednim przepisom prawa eksportu i importu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

9 Postanowienia końcowe
9.1 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie wynikłe z niej lub związane z nią spory podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem zasad kolizji przepisów prawnych RFN. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11 kwietnia 1980 roku oraz powiązane porozumienia nie mają zastosowania.

9.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy EULA lub z nią związane będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Jenie.

9.3 Jeśli postanowienia niniejszej umowy EULA są lub staną się nieskuteczne, nieważne lub niewykonywalne w całości lub części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień tejże umowy.

Data ostatniej modyfikacji: wrzesień 2019 roku