Polityka prywatności

Jak postępujemy z Twoimi danymi

Cieszymy się, że nas odwiedzasz i że nasze produkty oraz usługi Cię zainteresowały. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego też poniżej zebraliśmy informacje o tym, jak spółka Carl Zeiss AG i inne spółki należące do grupy ZEISS (w dalszej części jako „ZEISS”) przetwarzają dane osobowe.

Dane osobowe to takie informacje, które pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację danej osoby. Nie ma przy tym znaczenia, czy do identyfikacji wystarcza jedna informacja, czy kilka informacji. Im więcej informacji i danych zostanie połączonych, z tym większą precyzją można ustalić daną osobę. Dane osobowe obejmują, na przykład, imię i nazwisko, adres, wiek lub adres e-mail, ale także pośrednie dane, takie jak adres IP czy numer ubezpieczenia społecznego.

Administrator i inspektor ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych jest spółka Carl Zeiss AG.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych albo przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub skorzystaniem z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na dole tej strony albo pisząc na poniższy adres, dzwoniąc na podany numer lub wysyłając e-mail:

Inspektor ochrony danych
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tel.: +49 7364 20-0 (dopisek „Ochrona danych / data protection”)
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Prosimy, aby nie przesyłać e-mailem informacji poufnych)

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Oczywiście zachowujesz kontrolę nad wszystkimi danymi osobowymi, które przekazujesz nam podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej lub podczas korzystania z naszych usług. Przysługują Ci następujące prawa, z których możesz bezpłatnie korzystać.

1. Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania w dowolnej chwili informacji o przechowywanych przez nas dotyczących Cię danych osobowych. Masz prawo wiedzieć, w jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe, jak długo są one przetwarzane (patrz Okres przechowywania) i – w odpowiednich przypadkach – komu są one ujawniane (patrz Kategorie danych). Podkreślamy, że przed przekazaniem informacji musimy zweryfikować tożsamość osoby proszącej o przekazanie informacji. Prosimy o wyrozumiałość w tym względzie.

2. Prawo do wycofania zgody / prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli wyraziłeś(-łaś) zgodę na określone operacje przetwarzania danych, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe po wyważeniu interesów ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość.

3. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego podmiotu.

4. Prawo do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych w drodze złożenia dodatkowego oświadczenia. Masz też prawo żądać usunięcia danych w celach, w jakich zostały zebrane, lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego albo naszego inspektora ochrony danych, jeśli stwierdzisz, że istnieje powód do wniesienia takiej skargi. Aby dochodzić praw wobec naszej spółki, należy skontaktować się z osobą do kontaktu wskazaną na początku niniejszej polityki prywatności.

Kategorie danych i odbiorcy danych

1. Jakie kategorie danych są wykorzystywane przez ZEISS?

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez ZEISS obejmują między innymi

 • Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail itp.
 • Informacje zawodowe, tj. nazwę firmy, adres firmy, stanowisko w firmie itp.
 • Dane dotyczące lokalizacji lub preferencji, np. podczas korzystania z naszej strony internetowej, tak aby móc wyświetlać treści w odpowiednim dla Ciebie języku, móc wysyłać Ci newsletter z odpowiednimi treściami itp.
 • Dane dotyczące produktów i usług, np. jakie produkty i usługi zostały nabyte przez Ciebie albo Twoją firmę od ZEISS, jakie produkt lub usługi są do Ciebie przypisane itp.

Chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że zgodnie z odpowiednim stosunkiem umownym masz obowiązek przekazać te dane osobowe i dane dotyczące firmy, które są niezbędne do zawarcia, wykonania i rozwiązania stosunku umownego albo zagwarantowania świadczeń i ich spełnienia lub dane, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani.

2. Odbiorcy danych osobowych

W niezbędnym zakresie te działy należące do ZEISS będą miały dostęp do danych osobowych, które są im niezbędne w celu wykonywania swoich obowiązków.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom do celów opisanych pod Cele przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z odpowiednią wskazaną podstawą prawną. Oto starannie wyselekcjonowani partnerzy biznesowi świadczący usługi na rzecz ZEISS. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane osobowe jako tak zwane podmioty przetwarzające. Działają oni przy tym w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Przekazywanie danych do państw trzecich albo organizacji międzynarodowych

Przekazywanie do krajów spoza Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do danego celu. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do podmiotów przetwarzających lub podmiotów trzecich w państwach trzecich, upewniamy się, że istnieje mechanizm zgodny z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:

 • W razie stwierdzenia braku zagrożeń, dane zostają przekazane na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.
 • Jeśli dane przekazywane są do tak zwanego niebezpiecznego państwa trzeciego, przekazanie odbywa się w zgodzie ze standardowymi klauzulami umownymi.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonego celu. Jeśli będzie spoczywać na nas obowiązek prawny, będziemy przechowywać Twoje dane do upływu prawnych terminów przechowywania. W zależności od podstawy prawnej te terminy wynoszą zwykle od 6 do 10 lat.

Dodatkowo Twoje dane będą przechowywane do upływu ustawowych terminów przedawnienia, zwykle wynoszących 3 lata, o ile jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Następnie odpowiednie dane zostaną usunięte w ramach rutynowych działań, o ile nie są już niezbędne do realizacji celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji włącznie z profilowaniem

Dane osobowe, które gromadzimy na przykład na naszych stronach internetowych i które pomagają nam lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania, mogą być wykorzystywane do celów personalizacji, tak abyśmy zapewniali Ci treści i informacje, które są dla Ciebie interesujące. Nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie tych zebranych danych.

Możesz w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość wnieść nieformalny sprzeciw wobec tego rodzaju wykorzystywania danych, bez podania przyczyny. Użyj w tym celu formularza kontaktowego znajdującego się na dole tej strony.

Cele przetwarzania danych osobowych

ZEISS gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy udzieliłeś(-łaś) nam na to zgody albo jeśli jest to dozwolone lub wymagane na gruncie innych przepisów prawa. Co do zasady pozyskujemy dane na dwa sposoby: to Ty możesz przekazać nam dane albo my możemy je zgromadzić, kiedy korzystasz z naszych produktów i usług.

Poniższe zestawienie pokazuje różne cele przetwarzania danych osobowych w ZEISS. Każda pozycja obejmuje krótki opis danego celu wraz z odpowiednią podstawą prawną przetwarzania. Kliknięcie pozycji pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowym opisem każdego celu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących celów przetwarzania skontaktuj się z nami.

 • Dane osobowe, jakie ZEISS otrzymuje w ramach próśb o wycenę, przetwarzania zamówień, konfiguracji itp., są wykorzystywane do realizacji poszczególnych transakcji biznesowych. Zgromadzone dane są przetwarzane w tym celu w naszym systemie CRM. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy albo wprowadzenie w życie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • ZEISS zapewnia różne aplikacje na urządzenia mobilne (iOS albo Android), które mogą gromadzić dane osobowe. Te dane osobowe są niezbędne do działania odpowiednich aplikacji.

  Aplikacje na urządzenia mobilne mogą uzyskiwać dostęp do funkcji urządzenia końcowego, jeśli jest to niezbędne, a użytkownik wyraził na to zgodę. Każda aplikacja oferowana przez ZEISS prosi użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie poszczególnych funkcji. Te funkcje mogą obejmować:

  • Kalendarz
  • Kontakty
  • Aparat
  • Lokalizacja
  • Dźwięk (wyjście i mikrofon)
  • Telefon
  • SMS/MMS
  • Pamięć
  • Możliwe inne czujniki

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • ZEISS może nagrywać rozmowy telefoniczne lub przebieg rozmowy na czacie, aby zwiększyć jakość obsługi. Nagrywanie zostanie uruchomione wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę na początku rozmowy lub czatu.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • Standardowy proces rekrutacyjny

  Poprzez rejestrację i przekazanie zgłoszenia w portalu aplikacyjnym ZEISS przekazujesz nam swoje dane osobowe i zgodę na przetwarzanie tych informacji w ramach procesu rekrutacyjnego. Możesz także wyrazić osobną zgodę dotyczącą włączenia Twoich danych do puli kandydatów (patrz niżej).

  Twoje dane będą zasadniczo wykorzystywane wyłącznie w celu obsadzenia konkretnego stanowiska w Grupie ZEISS. Spółka ZEISS odpowiedzialna za ogłoszenie o pracę lub, w przypadku aplikacji bez ogłoszenia, spółka ZEISS, do której przesłano zgłoszenie odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych w rozumieniu RODO. Więcej informacji na temat odpowiednich spółek ZEISS można uzyskać tutaj: recruiting.oberkochen@zeiss.com. W dowolnej chwili możesz skontrolować, zaktualizować i uzupełnić informacje podane w portalu aplikacyjnym ZEISS.

  Spontaniczna aplikacja

  W przypadku przesłania spontanicznej aplikacji do naszego systemu zarządzania kandydatami Twoje dane zostaną przekierowane do odpowiedniej spółki ZEISS pasującej do Twojego profilu.

  Pula kandydatów

  Jeśli wyraziłeś(-łaś) zgodę na przekazanie danych związanych z Twoją aplikacją, Twój profil zostanie rozpowszechniony, by przekonać się, czy Twoje zgłoszenie pasuje na wolne stanowiska w innych spółkach ZEISS. W związku z tym Twoje dane zostaną udostępnione spółkom ZEISS zaangażowanym w proces rekrutacyjny. Spółki te skontaktują się z Tobą, jeśli będą zainteresowane Twoim zgłoszeniem.

  Aktywne poszukiwanie kandydatów

  Jeśli informacje zamieszczone na Twoim profilu okażą się interesujące i skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem portali zawodowych albo podobnych kanałów, pierwszy etap zapoznawania się nastąpi za pośrednictwem danej sieci społecznościowej. Jeśli wyrazisz na to zgodę, uwzględnimy dane zebrane w sieci społecznościowej w naszym portalu rekrutacyjnym i wyślemy Ci link umożliwiający uzupełnienie profilu za pośrednictwem indywidualnego dostępu i wyrażenie zgody na włączenie Cię do puli kandydatów. Po zgromadzeniu danych z sieci społecznościowej przejdziemy do standardowego procesu rekrutacyjnego (patrz wyżej).

  Polecenia kandydatów

  Jeśli Twój profil jest interesujący, możliwe, że ktoś z personelu ZEISS już Cię polecił. W takim wypadku Twoje dane kontaktowe zostaną najpierw zarejestrowane przez pracownika ZEISS, tak aby nasz system mógł przesłać Ci automatyczną wiadomość e-mail z informacjami i linkiem do profilu stanowiska. W razie zainteresowania możesz postępować zgodnie z procedurami normalnej rekrutacji. W razie braku zainteresowania i braku odpowiedzi na wiadomość e-mailową usuniemy Twoje dane kontaktowe z naszego systemu w ciągu nie dłużej niż dwóch miesięcy. Zapewni to dość czasu na dostosowanie profilu do odpowiedniego stanowiska lub użycie danych, które już zebraliśmy w kontekście innych interesujących stanowisk. Jeśli chcesz, możemy usunąć Twoje dane przed upływem tego dwumiesięcznego terminu.

  Typ danych

  W ramach procesu rekrutacyjnego przetwarzamy dane przekazywane nam w aplikacji. Te dane obejmują w szczególności:

  • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko itp.)
  • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu itp.)
  • Dane dotyczące wykształcenia i zawodu (szkoła/uniwersytet, przebieg kariery zawodowej itp.)
  • Inne istotne dane (certyfikaty, Twoje zdjęcie itp.)
  • Dane dotyczące Twoich osobistych preferencji (Twoje polubienia, zainteresowania itp.)
  • Podstawa prawna i prawa osób, których dane dotyczą

  Twoje dane są gromadzone w wyżej opisanych celach (uzasadnione powodu w związku z zatrudnieniem w ZEISS). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 88 RODO.

  Z uwagi na fakt, że ZEISS rekrutuje nowych pracowników z wielu różnych państw, podstawa prawna przetwarzania danych może się różnić. Więcej informacji dotyczących konkretnych przepisów krajowych (na przykład gwarantowanych w RODO praw osób, których dane dotyczą), a także ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych w ZEISS są dostępne na naszej stronie internetowej.

  Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, zgodę można wycofać w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Można to zrobić na portalu rekrutacyjnym ZEISS albo wysyłając e-mail na adres recruiting.oberkochen@zeiss.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody.

  Odbiorcy danych i miejsca przetwarzania danych

  Grupa ZEISS zapewnia, że podmioty trzecie działające w imieniu ZEISS i uprawnione do dostępu do tych danych przestrzegają praw i obowiązków zdefiniowanych w niniejszej polityce prywatności. Spółka ZEISS i jej usługodawcy co do zasady przetwarzają dane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. W wyjątkowych przypadkach dane mogą być przetwarzane w państwach spoza Europy, w zakresie dopuszczonym przez prawo.

  W przypadku przekazywania danych w obrębie grupy ZEISS, w przypadku przekazywania danych za granicę oraz w przypadku przetwarzania danych przez partnerów zewnętrznych ZEISS zapewnia zgodność z odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony danych oraz zabezpiecza te działania w możliwie najlepszy sposób z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony danych dopuszczalnych przez przepisy, w tym umowy dotyczące przetwarzania, standardowe klauzule umowne UE oraz konwencje międzynarodowe. Jeśli lokalne wymogi obowiązujące za granicą nie odpowiadają poziomowi ochrony zapewnianemu przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, ZEISS podejmie starania, by ograniczyć do minimum ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą stosownych środków.

  Usuwanie danych

  Co do zasady jesteśmy zobligowani prawnie do archiwizacji Twoich danych istotnych dla procesu rekrutacyjnego na okres sześciu miesięcy. Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci stanowiska, a Ty wyrazisz zgodę na włączenie Cię do puli kandydatów, usuniemy Twoje dane nie później niż po upływie dwóch lat od odrzucenia Twojej aplikacji. Po upływie sześciu miesięcy możesz w dowolnym momencie usunąć swoje dane na portalu rekrutacyjnym ZEISS albo wysyłając e-mail na adres recruiting.oberkochen@zeiss.com. Jeśli nie wyraziłeś(-łaś) zgody na przechowywanie Twoich danych, dane zostaną usunięte, gdy tylko obsadzimy dane stanowisko lub w ciągu sześciu miesięcy.

  Jeśli wyraziłeś(-łaś) zgodę na przechowywanie Twoich danych, uwzględnimy te dane w procesach administracyjnych, które prowadzimy w granicach określonych przez prawo.

  Bezpieczeństwo danych

  ZEISS posiada obowiązujące globalnie dyrektywy korporacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych. Dodatkowo obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, w których spółka ZEISS ma swoją siedzibę. Co więcej, każdy usługodawca, który przetwarza Twoje dane osobowe w imieniu ZEISS, zobowiązuje się do zachowania poufności i stosowania tych samych rygorystycznych środków bezpieczeństwa co ZEISS.

  Wsparcie techniczne naszego systemu zarządzania kandydatami jest zapewniane przez dostawcę usług informatycznych w Niemczech, którego wybraliśmy zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo i którego również obowiązują wymogi z zakresu ochrony danych.

  Powiadomienie o ofercie pracy

  Jeśli skonfigurujesz powiadomienie o ofercie pracy, będziemy przechowywać wyłącznie informacje niezbędne do wysłania powiadomienia (adres e-mail i kryteria wyboru). Możesz w dowolnym czasie dezaktywować powiadomienie o ofercie pracy. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane.

  Kontakt

  Wszystkie zapytania dotyczące procesu rekrutacyjnego proszę kierować na adres recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS zapewnia różne fora poświęcone różnym specjalistycznym kwestiom. Te specjalistyczne fora zapewniają użytkownikom możliwość wymiany przemyśleń, doświadczeń i przydatnych wskazówek. Aby móc uczestniczyć w forach, użytkownik musi posiadać identyfikator ZEISS. W ramach tego procesu odbywa się przetwarzanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz danych dotyczących korzystania z usługi.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • W celu przeprowadzenia loterii ZEISS gromadzi dane osobowe uczestników, aby móc wyłonić zwycięzcę. Standardowo obejmuje to zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, jeśli wymagany jest kontakt telefoniczny.

  Te dane są wykorzystywane do powiadomienia zwycięzców e-mailem, pocztą tradycyjną albo telefonicznie. Dane adresowe zostaną wykorzystane do przesłania nagrody, za wyjątkiem wręczenia osobistego.

  Dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez spółki wchodzące w skład grupy ZEISS. Nie odbywa się przy tym przekazywanie danych do zewnętrznych firm.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • Spółka Carl Zeiss AG przetwarza dane osobowe przekazane przez sygnalistę w celu uzyskania i przetworzenia zawiadomień dot. zgodności w zakresie naruszeń obowiązującego prawa i przepisów wewnętrznych, jak również ich badania i nakładania sankcji w związku z takimi naruszeniami.

  Dane przekazane przez sygnalistę obejmują między innymi kategorie danych takie jak dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres), dane pracownicze pracowników ZEISS i, jeśli dotyczy, imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe osób zawartych w zawiadomieniu.

  Przetwarzanie danych w przypadku otrzymywania i analizowania zawiadomień dot. zgodności, a także ustalanie odpowiednich środków odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Opiera się to w szczególności na uzasadnionym interesie ZEISS jako firmy w celu ścigania przestępstw, dochodzenia roszczeń na podstawie prawa cywilnego, realizacji lub rozwiązania stosunku pracy lub wykrywania przestępstw w stosunku pracy, jak również zapobiegania naruszeniom i wykroczeniom w obrębie obowiązującego prawa.

  Przetwarzanie danych w administracji centralnej i przekazywanie spraw w obrębie grupy przez dział ds. zgodności z przepisami zasadniczo odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem firmy w celu uzyskania ogólnego przeglądu zawiadomień dot. zgodności w całej grupie, a tym samym istniejących zagrożeń, jak również w celu dochodzenia i obrony praw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Jeśli istnieje obowiązek prawny zapewnienia systemu zgłaszania nieprawidłowości lub mechanizmu składania skarg, podstawa prawna może wynikać z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Jeśli mechanizm składania skarg wymaga zgody osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie danych, przetwarzanie odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

  Mając na uwadze nasze prawnie uzasadnione interesy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w pewnych okolicznościach anonimizujemy dane osobowe, aby nie znalazły się w nich informacje i dane umożliwiające identyfikację konkretnych osób.

  Obowiązki przechowywania i okresy usuwania danych

  Co do zasady przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wyjaśnienia faktów, do których odnosi się zawiadomienie dot. zgodności, albo przez okres wymagany przez prawo. Określone obowiązki dotyczące okresów przechowywania i usuwania danych osobowych przetwarzanych w ramach przetwarzania i wyjaśniania zawiadomień dot. zgodności zależą od wyniku dochodzenia w sprawie konkretnych faktów, a także od rodzaju naruszenia i konsekwencji prawnych.

  Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

  Przy przetwarzaniu zawiadomień dot. zgodności zgodnie z wewnętrznie zdefiniowaną procedurą oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo, konieczne może być zaangażowanie innych osób wewnętrznych przy wyjaśnianiu faktów i określaniu środków. Tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do przetworzenia zawiadomień dot. zgodności lub wymagane do wypełnienia zobowiązań prawnych, dane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom w określonej sytuacji:

  • Odpowiednia osoba z kadry kierowniczej lub lokalny inspektor ds. zgodności w ZEISS;
  • Wewnętrznie odpowiedzialne biuro w przypadku (specjalistycznych) konkretnych informacji (np. dział ds. ochrony danych w grupie, dział ds. bezpieczeństwa, dział prawny, dział zakupów, specjalista ds. praw człowieka, audyt wewnętrzny);
  • Odpowiedni dział HR i managerowie danych pracowników;
  • W razie konieczności zewnętrzne kancelarie prawne i inni partnerzy do pomocy w wyjaśnianiu zgłoszeń dotyczących zgodności;
  • Inne odpowiedzialne podmioty, takie jak rządowe organy dochodzeniowe, np. prokuratorzy.

  Jeśli sygnalista poda swoją tożsamość jako część zawiadomienia dot. zgodności, jesteśmy zasadniczo zobligowani, zgodnie z RODO, do zawiadomienia każdej oskarżonej osoby o tożsamości sygnalisty jako źródła danych osobowych nie później niż miesiąc po otrzymaniu zgłoszenia (art. 14 ust. 3 lit. a RODO). Jeśli istnieje istotne ryzyko, że takie zawiadomienie zagroziłoby skutecznemu zbadaniu zarzutu lub innym interesom zasługującym na ochronę prywatności (np. prywatność sygnalisty), zawiadomienie takie można odroczyć tak długo, jak istnieje to ryzyko (art. 14 ust. 5 lit. b RODO).

  Dane osobowe będą przekazywane odbiorcy (np. spółce ZEISS lub organowi władzy) w państwie trzecim (z siedzibą poza UE lub EOG) tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia zawiadomienia dot. zgodności. Odpowiednio uwzględniane są istotne wymogi art. 44 i kolejnych RODO.

  System sygnalistów „ZEISS Integrity Line”

  „ZEISS Integrity Line” umożliwia sygnalistom anonimowe zgłaszanie zawiadomień dot. zgodności i komunikację za pomocą szyfrowanego połączenia.

  Spółka Carl Zeiss AG zleciła EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium, Niemcy („EQS”) techniczne zabezpieczenie platformy „ZEISS Integrity Line”. Usługodawca został starannie wybrany. Dostawca jest odpowiedzialny za regularne monitorowanie ostrożnego obchodzenia się z danymi i ich zabezpieczanie. W celu realizacji technicznej wysyłamy dane osobowe do firmy EQS. Z tego powodu zawarliśmy z EQS umowę o przetwarzaniu danych. Przetwarzanie danych przez EQS odbywa się wyłącznie w certyfikowanych ISO 27001 centrach danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa w Niemczech i Szwajcarii.

  Podczas użycia platformy do zgłaszania zawiadomień dot. zgodności i komunikowania się za jej pośrednictwem dane osobowe podane przez sygnalistę w zawiadomieniu są przetwarzane przez EQS w specjalnie zabezpieczonej bazie danych i szyfrowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Adres IP ani aktualna lokalizacja nie są zapisywane w żadnym momencie.

  Tylko dział ds. zgodności z przepisami ZEISS, czyli dyrektor ds. zgodności, kierownik ds. zgodności i inspektor ds. zgodności, jak również specjalnie upoważnieni administratorzy EQS mają pozwolenie na przeglądanie danych na platformie „ZEISS Integrity Line”.

 • Platformy edukacyjne ZEISS zapewniają wsparcie w ustawicznym kształceniu. Celem platform edukacyjnych ZEISS jest zapewnienie Ci treści edukacyjnych, organizacja procesów edukacji, wsparcie scenariuszy nauczania oraz śledzenie postępów w nauce podczas przerabiania treści edukacyjnych. W tym celu zapewniona jest również komunikacja między nauczycielami a uczniami. Platformy edukacyjne ZEISS wysyłają uczestnikom wiadomości e-mail oraz wpisy w kalendarzu wraz z istotnymi informacjami w ramach organizacji procesów edukacyjnych.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • ZEISS chce maksymalnie ułatwić kontakt. Dlatego na wszystkich naszych stronach internetowych zapewniamy formularze kontaktowe na potrzeby wysyłania zapytań.

  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgromadzimy dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, tak abyśmy mogli szybko i indywidualnie odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli chcesz skontaktować się z nami telefonicznie, podaj także swój numer telefonu.

  Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nie wykorzystamy ich do jakiegokolwiek innego celu.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • Spółka ZEISS chciałaby przesyłać Ci informacje na temat naszych produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.

  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zebrane w ramach zapisów do newslettera, w szczególności wskazane obszary zainteresowań, w celu przesyłania Ci informacji o produktach i usługach dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Podanie nam swojego imienia i nazwiska sprawia, że możemy zwracać się do Ciebie osobiście i z łatwością zarządzać danymi. Jeśli zapewnisz nam dane adresowe, tj. swój kod pocztowy, będziemy mogli przedstawić Ci oferty dostosowane regionalnie.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Instrukcje umożliwiające odsubskrybowanie newslettera znajdują się w stopce każdego newslettera.

  Dane, jakie otrzymujemy w ramach zakupu jednego z naszych produktów czy jednej z naszych usług, a także w przypadku korzystania z nich, mogą być wykorzystywane do prowadzenia marketingu bezpośredniego, tak aby przyciągnąć uwagę do wiadomości i nowości dotyczących zakupionych albo powiązanych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ochrona prawnie uzasadnionego interesu ZEISS zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes wynika z naszego interesu polegającego na możliwości wysyłania Ci wiadomości i optymalizacji dotyczących produktów lub usług, które zostały przez Ciebie zakupione, lub powiązanych produktów bądź usług.

  Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez ZEISS na potrzeby działań marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można wnieść w każdej chwili. Sprzeciw można z łatwością wnieść za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole tej strony albo poprzez skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w stopce każdego newslettera.

  Co więcej, nieustannie staramy się udoskonalić naszą ofertę. W tym celu dokonywane są analizy rozsyłanego newslettera. Oceniamy przy tym, czy udało się osiągnąć podany adres e-mail, które newslettery zostały otwarte, które linki zostały kliknięte w którym newsletterze itp. Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez ZEISS. Nie odbywa się przekazywanie danych do jakichkolwiek zewnętrznych firm.

 • „Mój profil widzenia” oraz „Badanie wzroku ZEISS online” to usługi online pozwalające na zbadanie osobistych zwyczajów związanych ze wzrokiem i identyfikujące indywidualne potrzeby w oparciu o ostrość wzroku, kontrast i widzenie kolorów, a także astygmatyzm i pole widzenia dla poszczególnych soczewek od ZEISS. Dane gromadzone w ramach tego procesu są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby analiz potrzebnych w poszczególnych przypadkach. Do wyników zapewnionych przez „Mój profil widzenia” można następnie przejść za pośrednictwem kodu podanego wraz z wynikami; na życzenie możemy przesłać ten kod także e-mailem.

  W celu sporządzenia profilu widzenia albo przeprowadzenia badania wzroku gromadzone są różne dane: wiek, ograniczenia widzenia, poprzednio używane pomoce, problemy ze wzrokiem, aktywności zawodowe i prywatne, czas korzystania z urządzeń mobilnych itp.

  Jeśli chcesz otrzymać wyniki e-mailem, zgromadzimy także dane o Twoim adresie e-mail na potrzeby wysłania kodu QR z wynikami analizy. Adres e-mail nie będzie następnie przechowywany.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • W przypadku niektórych produktów ZEISS spółka ZEISS zapewnia dwuletnią gwarancję licząc od daty zakupu. W przypadku niektórych produktów tę gwarancję można wydłużyć do trzech lat pod warunkiem zarejestrowania produktu z wykorzystaniem usługi rejestracji online ZEISS. Rejestracji należy dokonać w ciągu czterech tygodni od dnia zakupu.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy albo wprowadzenie w życie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • W przypadku niektórych naszych usług oferujemy procedurę pojedynczego logowania. Ta procedura umożliwia zalogowanie do niektórych naszych usług za pomocą konta użytkownika od dostawcy procedur pojedynczego logowania (takich jak Facebook czy Apple ID). Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b albo f RODO.

  Nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes wynika z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych usług. W tym celu odbywa się przetwarzanie pewnych danych przez ZEISS i przekazywanie nam ich w ramach korzystania z procedury pojedynczego logowania.

 • ZEISS oferuje ponadto szerokie możliwości kontaktu i pozyskiwania informacji poprzez naszą obecność na portalach społecznościowych. Te usługi portali społecznościowych mogą niezależnie gromadzić dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego profilu użytkownika. W ramach procesu odbywa się także przetwarzanie danych poza Unią Europejską. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Platformy portali społecznościowych

  Oferujemy szerokie możliwości kontaktu i pozyskiwania informacji poprzez naszą obecność w portalach społecznościowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Te usługi portali społecznościowych mogą niezależnie gromadzić dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego profilu użytkownika.

  Na niektórych stronach internetowych ZEISS można znaleźć przyciski do wtyczek społecznościowych innych serwisów online. Te przyciski nie nawiązują samoczynnie kontaktu z serwerem usługodawcy. Dopiero poprzez kliknięcie tych przycisków wyrażasz zgodę na komunikację z dostawcą odpowiedniej platformy. Kliknięcie powoduje aktywację połączenia.

  Jeśli użytkownik jest już zalogowany w wybranej sieci społecznościowej, dokonywane jest to bez otwarcia kolejnego okna. Ponieważ transmisja ta jest bezpośrednia, nie uzyskujemy żadnej wiedzy o przesyłanych danych. To, co jest przekazywane, to jedynie fakt, że wyświetlono odpowiednią stronę. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku i w podobnych portalach, informacje te są przypisywane do konta użytkownika w portalu społecznościowym i w ten sposób kojarzone z daną osobą.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dalszego wykorzystania i przechowywania danych osobowych przez portale Facebook i Twitter, należy bezpośrednio skontaktować się z dostawcami tych portali społecznościowych.

  Można także zablokować wtyczki serwisów społecznościowych poprzez zastosowanie rozszerzeń do przeglądarki internetowej.

  Facebook for Business – automatyczne zaawansowane dopasowywanie

  Ta funkcja jest aktywna tylko wówczas, gdy z poziomu baneru zgody na pliki cookie wyrażono zgodę na korzystanie z piksela śledzącego portalu Facebook. Jeśli wyrażono zgodę, na niektórych stronach ZEISS będzie wykorzystywana funkcja automatycznego zaawansowanego dopasowywania. Ta funkcja przekazuje Twój adres e-mail lub numer telefonu po wprowadzeniu ich do formularza na stronie internetowej ZEISS i przesłaniu formularza. Przed przesłaniem dane są szyfrowane i wykorzystywane przez Facebooka w celu lepszego przypisania użytkownika do określonych grup docelowych. Następnie Facebook usuwa przekazane dane.

  Fanpage na portalu Facebook

  Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 5 czerwca 2018 roku za prowadzenie fanpage na Facebooku odpowiadają wspólnie Facebook i odpowiednia firma obsługująca. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Facebooka w celu korzystania z Facebook Insights będą udostępniane firmie ZEISS wyłącznie w formie zanonimizowanej. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji o zachowaniach poszczególnych użytkowników. Aby ulepszyć nasze treści, ZEISS korzysta z Facebook Insights lub narzędzi innych firm, które wykorzystują dane dostarczone przez Facebooka, aby ocenić, jak nasze treści są odbierane i wykorzystywane. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Ankiety badające satysfakcję klienta

  ZEISS ma prawnie uzasadniony interes polegający na udoskonalaniu własnych produktów i usług. W związku z tym możemy zapraszać Cię do udziału w ankietach dla klientów. Kwestionariusze wykorzystywane w tym celu co do zasady są anonimowe, w związku z czym nie trzeba podawać żadnych danych osobowych. Jeśli mimo to przekażesz dane osobowe w kwestionariuszu lub ankiecie, ZEISS może wykorzystać te dane osobowe do udoskonalenia produktów i usług spółki.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

  Naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesem jest udoskonalanie oferowanych przez nas produktów i usług.

  Ankiety poświęcone badaniom użytkowników

  Wykorzystujemy informacje pochodzące z ankiet poświęconym badaniom użytkowników w celu testowania prototypów lub koncepcji oraz pomysłów na naszej stronie internetowej oraz w celu ulepszania naszych usług w oparciu o opinie otrzymywane od osób odwiedzających stronę internetową albo użytkowników rekrutowanych za pośrednictwem agencji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO.

  Jakie informacje gromadzimy?

  • Imię i nazwisko / nazwa
  • Adres e-mail
  • Dane dotyczące zachowania (interakcje użytkowników z prototypem, upodobania, preferencje)
  • Lokalizacja (kraj)
  • Dane demograficzne: wiek, grupa wiekowa, płeć (te dane nie zawsze są wymagane)
  • Nazwa stanowiska

  Jeśli w ramach badania odbywa się nagrywanie filmów i obrazów, dzieje się to wyłącznie pod warunkiem udzielenia zgody. Możesz w dowolnym momencie, bez podania powodu zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail na adres research.panel@zeiss.com. Przechowujemy te informacje w naszych bazach danych, ponieważ jest możliwe, że nie wszyscy członkowie zespołu projektowego wezmą udział w rozmowie (jeśli dotyczy).

  W celu przeprowadzenia tych ankiet poświęconych badaniom użytkowników korzystamy z usług usługodawcy maze.com. Zawarliśmy z usługodawcą porozumienie w sprawie ochrony danych. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnemu innemu usługodawcy.

  W ramach badań użytkowników przechowujemy dane osobowe przez okres 2 lat. Zanonimizowane dane (tj. dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby) mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

 • Jeśli weźmiesz udział w którymś z naszych wydarzeń, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w związku z uczestnictwem ze względu na przetwarzanie i rozliczanie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo, jeśli między Tobą a ZEISS nie istnieje stosunek umowny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes polega na wydajnym przeprowadzaniu wydarzeń online.

  Korzystamy z następujących platform i aplikacji w celu organizowania wirtualnych spotkań lub webinariów:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Co do zasady na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia przetwarzamy wyłącznie Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres IP. W przypadku płatnych wydarzeń może odbywać się także przetwarzanie danych na potrzeby rozliczeń.

  Między Tobą a usługodawcą zapewniającym webinarium nawiązywane jest zaszyfrowane połączenie. Nie nagrywamy informacji dźwiękowych ani wizualnych transmitowanych podczas tej sesji. Poprzez kliknięcie „Dołącz” potwierdzasz, że również Ty nie będziesz nagrywać tej sesji ani wykonywać zrzutów ekranu.
  Możesz w dowolnym czasie zakończyć sesję, po prostu zamykając okno przeglądarki albo wychodząc z programu czy aplikacji. Jeśli inne osoby zakończą sesję, Twój udział także automatycznie się zakończy.

  Podczas webinarium i po jego zakończeniu przesyłane nam są dane statystyczne. Jeśli bierzesz udział w webinarium, zadajesz pytania albo odpowiadasz na pytania podczas webinarium, poza danymi rejestracyjnymi, otrzymujemy także informacje o czasie udziału, zainteresowaniu, zadanych pytaniach lub udzielonych odpowiedziach na potrzeby zapewniania dalszego wsparcia albo poszerzania doświadczeń użytkownika.

  Podkreślamy również, że dostawcy gromadzą swoje własne dane w ramach świadczenia usług, a my nie mamy na to wpływu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych dostawców.

 • ZEISS monitoruje mające znaczenie dla bezpieczeństwa strefy wewnątrz budynku i poza budynkiem w drodze wideomonitoringu. Co do zasady nie odbywa się wideomonitoring obszarów publicznych. Gdy tylko znajdziesz się w zasięgu pracy kamer, będzie dotyczyć Cię ten proces przetwarzania danych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  ZEISS posiada nadrzędny prawnie uzasadniony interes polegający na stosowaniu wideomonitoringu. Pozwala to zabezpieczyć budynek i zapewnić bezpieczeństwo ludzi. Wideomonitoring służy następującym celom:

  • Korzystanie z uprawnień przysługujących lokatorom budynku
  • Wykrywanie prób nielegalnego dostępu
  • (Niezbędny) monitoring drzwi z alarmem
  • Wykrywanie zablokowanych wyjść awaryjnych
  • Wyjaśnianie przypadków nieuprawnionego dostępu i ściganie takich incydentów
  • Przeciwdziałanie zachowaniom o charakterze przestępczym (takim jak wandalizm), zapobieganie im i wyjaśnianie takich incydentów

  Wideomonitoring umożliwia szybkie wdrożenie działań umożliwiających wyeliminowanie uchybień wynikających z wyżej wymienionych punktów. Ma to na celu nie tylko zabezpieczenie budynku, ale także zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa pracowników ZEISS.

  Dane wideo analizowane są wyłącznie w trybie ad hoc. W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w budynku, popełnienia przestępstwa albo naruszenia określonych wymogów prawnych możemy przekazać nagrania odpowiednim organom.

  Co do zasady dane są rejestrowane lub przechowywane przez 7 dni. W zależności od lokalizacji dane mogą być rejestrowane przez inny okres (maksymalnie jeden miesiąc). Standardowo w każdym miejscu, w którym prowadzony jest wideomonitoring, znajduje się informacja o tym, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

  W przypadku konkretnego zdarzenia te sekwencje obrazów są wymagane na czas prowadzenia postępowania.

 • Co do zasady możesz korzystać ze stron internetowych ZEISS bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku niektórych funkcji oferowanych na stronach internetowych konieczne będzie podanie danych osobowych, abyśmy mogli szybko, w sposób przystępny wykonać daną usługę albo móc w ogóle ją oferować. Porównaj także „Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii”.

  Niektóre dane zostają zebrane automatycznie, z przyczyn technicznych, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć w sekcji „Dane dot. dostępu do stron i sklepów internetowych”.

  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

 • W naszych sklepach internetowych można zamawiać różne produkty. W celu realizacji zamówienia odbywa się przetwarzanie różnych danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  W celu realizacji zamówienia przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, tj. zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, numer telefonu oraz adres dostawy i adres rozliczeniowy. Wykorzystujemy Twój adres e-mail, aby wysłać Ci potwierdzenie zamówienia oraz inne ważne informacje dotyczące zamówienia, a także aby zweryfikować Twoją tożsamość podczas zakładania konta klienta. Ponadto w ramach procesu składania zamówienia gromadzimy Twoje dane płatnicze. Jeśli jest to konieczne w celu realizacji zamówienia, korzystamy z firm świadczących usługi pocztowe, spedycyjne i przewozowe. W przypadku zwłoki w płatności przekazujemy – jeśli spełnione są inne wymogi prawne – dostawcy usług windykacyjnych dane niezbędne do wyegzekwowania naszego roszczenia. Przetwarzanie płatności dokonywanych z użyciem kart kredytowych i usługi PayPal jest prowadzone przez zewnętrznego usługodawcę.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy albo wprowadzenie w życie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W drodze odstępstwa od powyższych postanowień przetwarzanie danych na potrzeby opisanego powyżej sprawdzenia zdolności kredytowej oraz, jeśli to konieczne, zaangażowanie dostawcy usług windykacyjnych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesem jest unikanie nieterminowych płatności.

  Niektóre dane są gromadzone automatycznie z przyczyn technicznych już podczas odwiedzania naszych sklepów internetowych. Szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć w sekcji „Dane dot. dostępu do stron i sklepów internetowych”.

 • Na potrzeby przetwarzania w związku ze stosunkami umownymi oferujemy naszym klientom opcje bezpiecznych płatności i korzystamy z innych dostawców usług płatniczych poza bankami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy albo wprowadzenie w życie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Dane osobowe są przetwarzane przez dostawców usług płatniczych (dotyczy to danych takich jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe, w tym numer konta lub numery kart kredytowych). Te czynności przetwarzania są niezbędne do realizacji transakcji. Jednakże dane wprowadzane w ramach tego procesu przetwarzane są tylko przez dostawców usług płatniczych i są przez nich przechowywane. ZEISS otrzymuje jedynie informacje stwierdzające dokonanie lub niedokonanie płatności.

    Dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane dalej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej. W tej kwestii odsyłamy do warunków i zasad ochrony danych dostawców usług płatniczych. Obowiązują warunki i zasady ochrony danych odpowiednich dostawców usług płatniczych. Z tymi informacjami można zapoznać się na odpowiednich stronach internetowych albo w aplikacjach płatniczych.

    • Mastercard
     Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia
     Polityka prywatności
    • Visa
     Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, GB;
     Polityka prywatności
    • PayPal
     PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
     Polityka prywatności
    • Paymetric Inc.
     300 Colonial Center Pkwy #130, Roswell, GA 30076, Stany Zjednoczone
     Polityka prywatności
    • Computop
     Computop Paygate GmbH, Schwarzbergstraße 4, D-96050 Bamberg, Niemcy
     Polityka prywatności
   • ZEISS ID to system zarządzania tożsamością i dostępem we wszystkich aplikacjach ZEISS. Mogą z niego korzystać klienci, partnerzy, dostawcy i pracownicy. W ten sposób z usług cyfrowych ZEISS można korzystać za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu. Zintegrowana funkcja „pojedynczego logowania” umożliwia przełączanie się między różnymi usługami bez konieczności ponownego logowania – jest to możliwe także w obrębie spółek ZEISS dzięki automatycznej rejestracji.

    W celu rejestracji użytkownik musi podać swoje nazwisko, imię, adres e-mail oraz, jeśli to konieczne w przypadku danej usługi, zwrot grzecznościowy, numer klienta, numer telefonu oraz adres dostawy i adres rozliczeniowy. Wykorzystujemy przekazane dane w celu zarządzania użytkownikami. W zakresie, w jakim te dane użytkownika są wymagane do wdrożenia dalszych aplikacji, np. do przetwarzania zamówień w sklepie internetowym, dane wymagane przez odpowiednią aplikację zostaną przekazane.

    W ramach profilu ZEISS ID możesz przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe lub status swojej zgody marketingowej. Możesz też usuwać opcjonalne dane. Możesz także usunąć ZEISS ID jako taki. W takim wypadku Twoje dane zostaną usunięte, a Ty stracisz dostęp do aplikacji ZEISS ID. Twoje konto ZEISS ID oraz Twoje dane zostaną automatycznie usunięte, jeśli Twoje konto będzie nieaktywne przez 2 lata.

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo wykonanie umowy lub wprowadzenie czynności przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo ochrona nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu ZEISS zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   • Jako operator strony internetowej lub sklepu internetowego ZEISS gromadzi dane o dostępie do naszych stron internetowych i sklepów internetowych oraz przechowuje te dane w formie tak zwanych plików rejestru serwera. Poniższe informacje gromadzone są automatycznie i przechowywane do chwili ich automatycznego usunięcia:

    • Odwiedzona witryna internetowa albo strona sklepu internetowego
    • Data i godzina odwiedzin
    • Strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na naszą witrynę (tak zwany referer)
    • Wykorzystywana przeglądarka internetowa
    • Wykorzystywany system operacyjny
    • Adres IP urządzenia końcowego uzyskującego dostęp

    Wymienione wyżej dane przetwarzane są przez nas do poniższych celów:

    Monitorowanie bezpieczeństwa oraz stabilności systemu i ich ocena.

    • Zapewnianie sprawnego działania strony internetowej.
    • Zapewnianie wygodnego korzystania ze strony internetowej.

    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wskazanych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągania wniosków na temat konkretnych osób.

   • Usługa wirtualnego przymierzania oprawek zapewniana przez spółkę Carl Zeiss Vision GmbH przekazuje rekomendacje co do oprawek okularów na podstawie uprzednio stworzonego wirtualnego awatara. Zgromadzone dane biometryczne będą przetwarzane przez ZEISS wyłącznie w ramach usługi wirtualnego przymierzania oprawek.

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   • Podstawa prawna i cel

    Będziemy wykorzystywać te informacje do testowania prototypów albo koncepcji i pomysłów na naszej stronie internetowej i optymalizacji usług w oparciu o opinie, jakie otrzymujemy od osób odwiedzających stronę internetową albo użytkowników rekrutowanych za pośrednictwem agencji. Podstawą prawną mającą zastosowanie do powyższych aktywności jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    Jakie informacje gromadzimy?

    • Imię i nazwisko / nazwa
    • Adres e-mail
    • Dane dotyczące zachowania (interakcje użytkowników z prototypem, upodobania, preferencje)
    • Lokalizacja (kraj)
    • Dane demograficzne: wiek, grupa wiekowa, płeć (te dane nie zawsze są wymagane)
    • Nazwa stanowiska

    Czy odbywa się nagrywanie filmów wideo i rejestracja zdjęć?

    Tak, pod warunkiem, że udzielisz nam swojej zgody. Możesz w dowolnym momencie, bez podawania powodów wycofać zgodę, wysyłając e-mail na adres research.panel@zeiss.com

    Przechowujemy te informacje w naszych bazach danych, ponieważ jest możliwe, że nie wszyscy członkowie zespołu projektowego wezmą udział w rozmowie (jeśli dotyczy). Nagrania i notatki umożliwiają nam udostępnianie treści i uzyskiwanie do nich dostępu w późniejszym czasie.

    Czy udostępniacie moje dane podmiotom trzecim?

    Możemy angażować zewnętrzne agencje do prowadzenia ankiet w naszym imieniu. Ponadto udostępniamy Twoje dane osobowe na potrzeby korzystania z narzędzi służących do przeprowadzania ankiet. W obu przypadkach zawarliśmy odpowiednie porozumienie w sprawie ochronie danych i przeprowadziliśmy odpowiednią ocenę usługodawców pod względem ochrony prywatności.

    Przez jaki okres będziecie przechowywać moje dane osobowe?

    Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat. Zagregowane lub zanonimizowane dane (to znaczy takie, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, której dotyczą) będą przechowywane przez dłuższy czas.

    Międzynarodowy transfer danych

    Twoje dane mogą być przechowywane poza EOG, w odniesieniu do usług cyfrowych w chmurze (np. e-mail, narzędzie do przeprowadzania ankiet). Oznacza to, że Twoje dane mogą być przechowywane lub udostępniane w krajach spoza EOG zgodnie z prawem innym niż unijne, gdzie ich wykorzystanie może nie podlegać tym samym surowym wymogom prawnym odnośnie do ochrony danych. Jednakże nasi zewnętrzni usługodawcy nie są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych im przez nas informacji do celów innych niż niezbędne do wykonania wyznaczonych zadań.

    Aby zapewnić możliwie największe gwarancje odnośnie do prywatności i ochrony danych, starannie sprawdziliśmy i zweryfikowaliśmy podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. Aby zapewnić zgodność z wymogami z zakresu ochrony danych na polu międzynarodowych transferów, z tymi podmiotami podpisujemy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

    Wszystkie informacje są poufne

    Zapewnianie poufności: wszystkie informacje, jakie przekażesz ZEISS podczas rozmowy, będą traktowane jako poufne. ZEISS zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub konieczne do ochrony praw danej osoby.

    Zapewnianie poufności ZEISS: wszystkie informacje przekazywane Ci przez ZEISS podczas rozmowy mają charakter poufny. Wszelkie opinie przekazywane przez Ciebie spółce ZEISS dotyczące produktów lub usług ZEISS są poufne. Niniejszym wyrażasz zgodę na to, by spółka ZEISS stała się właścicielem takich opinii. Nie ma to jakiegokolwiek wpływu na prawa do wszelkich innych treści, jakie przekazujesz nam podczas rozmowy.

    Prawa własności do mediów

    ZEISS jest właścicielem mediów, a Ty udzielasz spółce ZEISS zgody na wykorzystywanie nagrań oraz obrazów przedstawiających Ciebie w mediach albo w ramach działań pochodnych w związku z naszym projektem (publikacja może mieć charakter wewnętrzny).

   Zapytanie dotyczące ochrony danych

   Wczytywanie formularza...

   Twoje zapytanie o ochronę danych.
   Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe!

   Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ZEISS znajduje się w naszej Polityce prywatności.

   • 1

    Data ostatniej aktualizacji: 6 lutego 2024 r.