Carl Zeiss Sp. z o.o.

Informacje prawne

Informacje opublikowane na domenach ZEISS mogą zawierać odniesienia do produktów i usług, które nie są reklamowane albo dostępne w Twoim kraju. Z tego typu informacji nie należy wywodzić, że ZEISS ma zamiar oferować te produkty czy usługi w Twoim kraju w późniejszym czasie. W razie potrzeby możesz skontaktować się z naszym regionalnym biurem sprzedaży, które przekaże Ci informacje na temat dostępności tych produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oferowane jest oprogramowanie do bezpłatnego pobrania, ZEISS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane faktem pobrania czy korzystania z tego oprogramowania. Pobranie i użytkowanie oprogramowania odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i nie ustanawia jakiejkolwiek odpowiedzialności czy gwarancji po stronie ZEISS, za wyjątkiem przypadku działania umyślnego czy rażącego niedbalstwa.

W kilku miejscach zamieszczamy odniesienia do stron internetowych podmiotów trzecich. Ma to miejsce tylko pod warunkiem, że jesteśmy w pełni przekonani o powadze danego podmiotu. Jednakże ZEISS nie odpowiada za postanowienia z zakresu ochrony danych tych podmiotów ani za zawartość tych stron internetowych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Linki prowadzące do stron podmiotów trzecich można rozpoznać po specjalnych ikonach.

ZEISS posiada i zastrzega wszelkie prawa w odniesieniu do treści i układu swoich stron internetowych. Własność intelektualna znajdująca się na naszych stronach internetowych oraz nasze marki są objęte ochroną. Teksty, obrazy i grafiki umieszczone na naszych stronach internetowych, jak i ich układ, a także animacje i oprogramowanie są objęte ochroną na gruncie prawa autorskiego i innych przepisów. Powielanie, przekazywanie i odtwarzanie całości lub części tych treści jest zabronione, chyba że dany podmiot wcześniej uzyska naszą pisemną zgodę. Ta strona nie zapewnia żadnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej. ZEISS zastrzega prawo do zmiany, zawieszenia albo zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego zawiadomienia.

Mimo dochowania staranności przy opracowaniu treści naszych stron internetowych, nie udzielamy żadnych zapewnień co do ich poprawności, odpowiedniości oraz kompletności, ani niezakłóconego dostępu do treści. W zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie bądź pośrednie, w tym utracone korzyści, powstałe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej albo w związku z informacjami udostępnionymi na stronie. Zastrzegamy prawo do zmiany bądź uzupełnienia udostępnianych informacji w dowolnym czasie.

Warunki Carl Zeiss Sp. z o.o.

 • ISO Certificate PL

  Stron(y): 2
  Rozmiar pliku: 128 KB
 • Kodeks postępowania

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 2 MB
 • Terms and Conditions of Sale Poland

  Stron(y): 9
  Rozmiar pliku: 184 KB
 • ZEISS Environmental Policy PL

  Stron(y): 1
  Rozmiar pliku: 146 KB
 • ZEISS OHS Policy PL

  Stron(y): 1
  Rozmiar pliku: 128 KB