Więcej czasu produkcyjnego dzięki informacjom o maszynie.

ZEISS Smart Services

W epoce Przemysłu 4.0 łączność jest kluczem do sukcesu. Odblokuj pełen potencjał rozwiązań pomiarowych ZEISS i maksymalizuj ich możliwości dzięki zastosowaniu ZEISS Smart Services. Jest to system umożliwiający zdalną kontrolę pracy twojego parku maszynowego.  Skorzystaj z rozwiązania i uzyskaj większą dostępność maszyn, bezpieczeństwo procesów pomiarowych i wyższą produktywność.

Monitorowanie i analiza kluczowych danych w czasie rzeczywistym

ZEISS Smart Services Dashboard

Panel ustawień ZEISS SmartGuard

Monitoruj stan i wykorzystanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych ZEISS w czasie rzeczywistym – z dowolnego miejsca. Pulpit nawigacyjny ZEISS Smart Services Dashboard zapewnia zcentralizowany dostęp kluczowych wskaźników wydajności. Pozwala to optymalnie zaplanować procesy pomiarowe i szybko i konkretnie reagować na sytuacje krytyczne. Monitorowanie maszyny pomiarowej za pomocą przejrzystych raportów stanowi podstawę bezpieczeństwa procesów i wiarygodnych wyników pomiarów.

ZEISS Smart Services Dashboard

Porównanie wersji bezpłatnej i PLUS

Oprócz bezpłatnej wersji panelu ZEISS Smart Services Dashboard firma ZEISS oferuje ZEISS Smart Services Dashboard PLUS. W wersji PLUS dane maszyny można nie tylko monitorować w czasie rzeczywistym, ale także analizować dzięki nieograniczonemu dostępowi do  danych i dodatkowym funkcjom.

 

tabelka

Aby uzyskać pełny przegląd i porównanie zakresu funkcjonalnego bezpłatnej wersji ZEISS Smart Services Dashboard w porównaniu z wersją PLUS, wystarczy kliknąć przycisk.

Podstawowe funkcjonalności ZEISS Smart Services Dashboard

 

Śledzenie wielu maszyn
Jeśli Twoja firma posiada kilka maszyn pomiarowych ZEISS, funkcja analizy wielu maszyn zapewnia przejrzyste monitorowanie informacji o kolizjach i obciążeniu wszystkich maszyn ZEISS, dzięki czemu możesz je porównać. W ten sposób użytkownicy otrzymują istotne informacje dotyczące wykorzystania i możliwości pomiarowych poszczególnych maszyn, aby móc dokonać odpowiednich działań optymalizacyjnych. Można na przykład przenieść procesy pomiarowe z jednej maszyny na drugą, zaplanować prace serwisowe lub w odpowiednim czasie rozpoznać i wyeliminować potencjalne źródła błędów.Analiza pracy zmianowej

Oceniaj swoje dane w oparciu o zdefiniowane przedziały czasowe zmian. Wzorce danych i warunki krytyczne stają się widoczne dzięki precyzyjnemu filtrowaniu. Zapisuj własne czasy zmian i oceniaj na ich podstawie dane dzięki nowemu panelowi ZEISS Smart Services Dashboard PLUS. Dzięki precyzyjnemu filtrowaniu danych stają się widoczne wzorce zachowań i warunki krytyczne. Wykorzystanie maszyn, kolizje oraz dostępność i produktywność stają się przejrzyste. Ułatwia to na przykład identyfikację źródeł problemów specyficznych dla danej zmiany i szybkie ich rozwiązywanie.
 


Brak ograniczeń czasowych

Dzięki ZEISS Smart Services Dashboard PLUS możesz przeglądać i pobierać wszystkie dane od momentu instalacji maszyny lub aktywacji panelu – przez cały cykl życia maszyny pomiarowej. Nieograniczone zbieranie i przechowywanie danych umożliwia wykonywanie różnego rodzaju profesjonalnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb analiz. Ponadto osiągana jest ciągła kontrola procesu, co jest ogromną zaletą podczas audytów i tym samym wspiera zarządzanie jakością.
 

 


Eksport danych

Chcesz przeprowadzić dalsze analizy poza systemem i potrzebujesz danych z ZEISS Smart Services Dashboard PLUS? Nowa funkcja eksportu umożliwia łatwe eksportowanie szerokiej gamy danych maszynowych w formacie CSV. W ten sposób możesz łatwo filtrować cenne i interesujące dla Ciebie dane oraz przeprowadzać analizy i oceny specyficzne dla użytkownika w odniesieniu do wykorzystania, użytkowania, kolizji, planów pomiarów lub temperatur w odpowiedniej bazie danych.
 

Monitoruj i analizuj plany pomiarowe
Funkcje te zapewniają przejrzystość wszystkich planów pomiarów wykonywanych indywidualnie i grupowo na urządzeniach ZEISS, w tym liczbę przebiegów, czas trwania, ukończone i zakończone niepowodzeniem, zakres tolerancji i liczbę kolizji. Umożliwia to bardzo prostą analizę przyczyn kolizji i/lub wykroczeń poza tolerancje, niezbędną do wdrożenia ulepszeń procesu. Ponadto możesz zwiększyć elastyczność pomiarów mierząc części na różnych maszynach.

Kliknij przycisk aby obejrzeć webinarium:

Nowości w ZEISS Smart Services Dashboard

Role i uprawnienia

Funkcja "Roles and Rights" (Role i uprawnienia) w panelu usług ZEISS Smart Service Dashboard umożliwia przechowywanie i zarządzanie różnymi grupami użytkowników z różnymi uprawnieniami. Administrator może tworzyć i przypisywać różnorodne kategorie uprawnień: począwszy od prostych uprawnień do odczytu, poprzez uprawnienia do zarządzania i grupowania pomieszczeń pomiarowych, aż po potwierdzanie komunikatów o statusie i kolizjach. Możliwość łączenia nadawania uprawnień z pomieszczeniami pomiarowymi zapewnia optymalną koordynację poszczególnych grup użytkowników.

Organizacja urządzeń (wiele kategorii maszyn)

Nowa funkcja ZEISS Smart Services Dashboard PLUS zapewnia lepiej zorganizowany przegląd urządzeń pomiarowych. Dzieje się tak, ponieważ możliwość zarządzania i grupowania wielu maszyn umożliwia indywidualną i globalną kategoryzację systemów pomiarowych ZEISS – całkowicie według Twoich potrzeb. Dzięki sortowaniu poszczególnych urządzeń pomiarowych, na przykład według pomieszczeń pomiarowych, w których urządzenia się znajdują, lub według typów maszyn, możesz od razu zobaczyć najważniejsze dane i dzięki temu przeprowadzić jeszcze bardziej ukierunkowaną analizę.

LIVE View - obserwowanie wielu maszyn

Nowa funkcja pozwala zobaczyć najważniejsze dane maszyny w czasie rzeczywistym. Dzięki kompaktowemu widokowi kafelków wyraźnie wyświetlane są takie informacje, jak numer części, wariant części, czas trwania pomiaru lub to, czy pomiar mieścił się w tolerancji, czy poza nią. Możliwe jest także rozróżnienie pomiędzy pomiarem całego planu inspekcji lub skróconego planu mini inspekcji. Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym przez cały czas zachowujesz kontrolę nad procesem.

ZEISS Smart Services Dashboard App

Dane maszynowe w czasie rzeczywistym na Twoim smartfonie

Dzięki nowej aplikacji ZEISS Smart Services Dashboard masz przejrzysty przegląd wszystkich urządzeń ZEISS indywidualnie lub zbiorowo oraz dostęp do danych maszyny w dowolnym miejscu i czasie. Komunikaty o statusie kolizji, możliwościach pomiarowych, temperaturach i inne informacje są wysyłane bezpośrednio na Twój telefon komórkowy za pośrednictwem powiadomień push w aplikacji. O krytycznych sytuacjach jesteś natychmiast informowany i możesz maksymalnie skrócić czas reakcji. Dla użytkowników bezpłatnej wersji ZEISS Smart Services Dashboard i wersji PLUS aplikacja jest dostępna we wszystkich sklepach z aplikacjami.

Zdalna kontrola stanu maszyny w ZEISS Smart Services Remote Health Check

Korzyści z planowych przeglądów maszyn

Otrzymuj proaktywną analizę i diagnozę podsumowaną w protokole oraz wygenerowane zdalnie przez ekspertów ZEISS predykcyjne zalecenia dotyczące stanu niektórych komponentów mechanicznych i elektronicznych Twojej współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Zainwestuj 1 godzinę, aby zapewnić większą niezawodność i dłuższy czas sprawności maszyny współrzędnościowej.

Przykłady użycia zdalnej kontroli stanu usług w ZEISS Smart Services Remote Health Check:

  • Pomiędzy dwiema konserwacjami: aby zagwarantować niezawodność i czas sprawności.
  • Bezpośrednio przed konserwacją: aby móc przeprowadzić skuteczniejszą i wydajniejszą konserwację. Twoja współrzędnościowa maszyna pomiarowa będzie szybciej gotowa do ponownego użycia.
  • W dowolnym momencie pomiędzy: aby osiągnąć przejrzystość funkcjonalności oraz zagwarantować niezawodność i dostępność.

Aby sprawnie przeprowadzić zdalną kontrolę stanu usług ZEISS Smart Services, w firmie musi być dostępny co najmniej jeden zestaw ZEISS Smart Services Health Check Kit.

Maksymalna transparentność

Traktujemy ochronę danych tak poważnie, jak Ty. Oto pełna lista danych, które przechowujemy i przetwarzamy w związku z naszym rozwiązaniem w zakresie łączności.

Komputer operatora

Nazwa komputera

Dane dot. sprzętu

System operacyjny

Oprogramowanie pomiarowe

Wersja główna

Wersja poprawki

Numer poprawki

Dane dot. licencji

Zainstalowany pakiet serwisowy

UWAGA: nie są przesyłane dane osobowe ani specyficzne dane klienta, takie jak dane użytkownika, wyniki pomiarów lub programy. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody.

Sterownik maszyny CMM

Numer seryjny

Wersja firmware

Typ panelu sterowania

Typ maszyny CMM

Tryb pracy

Temperatury

Dane kolizyjne

Dane długoterminowe: kompletny zapis działania wszystkich trzpieni pomiarowych, godzin pracy, przyspieszeń, ścieżek przemieszczania

System operacyjny

Komunikaty o błędach

CMM Informacje o obserwacjach

ZEISS Smart Services

Zwiększ produktywność

Wkrocz do rozwijającego się świata usług ZEISS Smart Services i czerp korzyści z dopasowanych cyfrowych rozwiązań na żądanie.

Szybka i prosta instalacja

Nieustanny rozwój

Globalna skalowalność

Indywidualne zastosowanie

Dołącz teraz!

Skontaktuj się z nami

  • Skontaktuj się z nami i czerp korzyści z nowego świata usług